Podmínky využívání stránky pomocnajduzde.cz

Nacházíte se na stránce www.pomocnajduzde.cz (dále jen „stránka“), které provozuje naše společnost

BNR Trade s.r.o.
se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Staré Brno
IČ: 06323235
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101428
Adresa pro doručování: BNR Trade s.r.o., Zámecký okruh 996/19, 746 01 Opava
Kontaktní e-mail: info@pomocnajduzde.cz

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím stránky vyhledáváte informace o produktech, vyplňujete dotazníky nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí stránky.

 1. Činnost naší společnosti

Naše společnost provozuje stránku, v rámci které je možné se seznámit s bližšími informacemi o jednotlivých finančních produktech na trhu, využívat kalkulaček a poptávat služby finančních poradců, kteří mají pro jednotlivé oblasti zkoušky a jsou registrování v databázi ČNB. Vezměte na vědomí, že naše společnost není zprostředkovatelem ani poskytovatelem finančních služeb, a že prostřednictvím stránky nedochází k uzavření smlouvy o poskytování finančních služeb ani jiných obdobných služeb.

 

 1. Funkce stránky

Na stránce je možné kontaktovat naši společnost se žádostí o další informace nebo o kontrolu stávajících smluv.

Stránka je určená výlučně pro zájemce o využití finančních služeb, případně o získání informací o finančních službách obecně. Stránka neslouží odborníkům v oboru finančního poradenství. 

 

 

 1. Následná komunikace

Při následné komunikaci (prostřednictvím e-mailu, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem, na kterém se dohodnete) vám finanční poradce nabídne řešení přesně na míru a cenové podmínky.

Vezměte na vědomí, že pro předání informací finančnímu poradci budeme potřebovat některé vaše osobní údaje. Informace o shromažďování a využívání osobních údajů jsou uvedeny v článku 4. těchto podmínek.

Finanční poradce nejedná našim jménem a na náš účet a nezastupuje naši společnost. Neodpovídáme za správnost informací a rad sdělených finančním poradcem. V případě uzavření smlouvy s finančním poradcem není naše společnost smluvní stranou uzavřené smlouvy a neodpovídáme za řádné plnění dle této smlouvy.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním stránky souhlasíte se zpracováváním, shromažďováním a předáním osobních údajů třetí osobě v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách infomačních společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 1. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

– identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví;

– kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;

– další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na stránku a další obdobné informace.

 1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění formulářů. Při návštěvě a užívání stránky může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

 1. c) Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zadané při vyplňování finanční analýzy a formulářů můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem předání kontaktů finančnímu poradci, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

Pokud nám k tomu potvrzením na stránce dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na stránce, zejména při vyplnění různých formulářů, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 1. d) Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci vyplňování finanční analýzy a formulářů využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování stránky, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

 1. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

– prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

– písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

– v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

– účel zpracování;

– kategorie zpracovávaných osobních údajů;

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

– doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 

Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Právo na výmaz

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

– jste odvolali souhlas se zpracováním;

– jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

– osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

– popíráte přesnost svých osobních údajů;

– je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

– již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

– vznesete námitku proti zpracování. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 1. f) Správa a zpracování osobních údajů

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. finančním poradcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Na žádost vám poskytneme informace o tom, kdo má přístup k vašim údajům.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro poskytnutí služby nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Jak osobní údaje zpracováváme

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Soubory cookies
 1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka stránky, které umožňují fungování stránky.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce stránky.

 1. Jaké cookies a pro jaké účely je stránka využívá?

Stránka používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení stránky. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Cookies, které využívá stránka, jsou následující:

– cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

– nezbytné cookies – umožňují navigaci na stránce a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

– výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání stránky (počet návštěv, čas strávený na stránce apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

– cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

– funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

– cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na stránce i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

 

 

 

 1. Používané služby pracující s cookies

Stránky pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Stránka dále používá služeb třetích stran: Google Analytics, Facebook Pixel, Seznam Sklik, Smartsupp a Smartlook a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook, Inc. (dále jen „Facebook”), Seznam.cz, a.s. (dále jen „Seznam”), Smartsupp.com, s.r.o. (dále jen „Smartsupp”). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

 1. Jak Google využívá získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: 

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 1. Jak Facebook využívá získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Facebook využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Facebook využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 1. Jak Seznam využívá získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Seznam využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: 

Jak Seznam využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 1. Jak Smartsupp využívá získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Smartsupp využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Smartsupp využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 

 1. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies

Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:

Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera – https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safarihttps://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

 1. Ochrana autorských práv

Obsah našich stránek (texty, včetně podmínek užití, fotografie, obrázky, loga a další), včetně případného programového vybavení a těchto podmínek, je chráněn autorským právem naší společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

 

 1. Ostatní vztahy související s využíváním stránky
  1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na stránku může dojít k opuštění stránky a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  2. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na stránku, ani nezávadnost a bezpečnost stránky. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání stránky, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na stránce, škody způsobené přerušením provozu, poruchou stránky, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání stránky nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti stránky. Pokud se při užívání stránky dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup k informacím, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 20.10.2019.